Farmasia toimialana ja työllistäjänä

Lääkkeiden valmistamiseen ja tutkimukseen liittyvä farmasia liittyy tavalla tai toisella kaikkien ihmisten elämään, mutta ei ole suinkaan itsestäänselvää, mitä kaikkea ala pitää sisällään. Tässä artikkelissa kerromme farmasiasta toimialana.

Farmasian osa-alueet

Farmasia on tieteenala, jolla on yhteyksiä sekä luonnontieteisiin, terveystieteisiin että yhteiskuntatieteisiin. Tyypillinen alan työpaikka on apteekki, mutta nykyään myös hallinnosta ja teollisuudesta löytyy farmasiaa opiskelleita.

Farmasian osa-alueita ovat esimerkiksi biofarmasia, farmaseuttinen kemia ja kliininen farmasia. Näistä ensimmäinen keskittyy tutkimaan esimerkiksi lääkeaineiden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia ja erilaisia lääkemuotoja. Farmaseuttinen kemia puolestaan on lääkeaineiden suunnittelua sekä lääkeaineiden vaikutuksen kemiallisen perustan tutkimista. Kliininen farmasia toimii yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja pyrkii potilaan lääkehoidon kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Turvallinen lääkehoito on keskeisessä osassa myös suomalaisen lääketieteen ja terveydenhuollon piirissä.

Alan opiskelu

Farmasian alan alempi korkeakoulututkinto johtaa farmaseutin tutkintoon, ja ylempi korkeakoulututkinto puolestaan tuottaa proviisorin pätevyyden. Molemmat alan tutkinnot suoritetaan yliopistossa. Farmaseutiksi opiskelu kestää yleensä noin 3 vuotta, ja proviisorin pätevyyden voi saavuttaa yleensä noin viiden vuoden opintojen jälkeen.

Farmasian opiskelu on hyvin käytännönläheistä, ja opiskeluun sisältyykin noin puolen vuoden palkallinen harjoittelu, jonka aikana opiskelijoilla on mahdollisuus soveltaa oppimiansa asioita käytännössä sekä myös käytännön kautta saada kokemusta asioista, joita ei välttämättä teoriakursseilla käsitellä. Opinnot sisältävät eri näkökulmista tietoa lääkeaineiden ominaisuuksista ja vaikutuksista elimistössä, lääkeaineiden valmistusprosesseista ja lääkkeiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä sekä yksilön että koko yhteiskunnan kannalta.

Alan työnäkymät

Farmasia on hyvin työllistävä ala, sillä lääkekehitys on Suomessa hyvissä kantimissa ja alaan panostetaan paljon tutkimusresursseja. Suomalaiset myös käyttävät verrattain paljon lääkkeitä, sekä reseptilääkkeitä että käsikauppalääkkeitä, joten apteekeille riittää kysyntää tulevaisuudessakin. Väestön ikääntymisen myötä myös säännöllistä lääkitystä käyttävien määrä lisääntyy. Farmasian alan palkkaus on kohtuullista, mutta toisaalta apteekeissa työskentelevät voivat joutua työskentelemään myös iltaisin ja viikonloppuisin.

EU:n myötä lääkealaan liittyvän hallinnollisen työn määrä on lisääntynyt huimasti. Lääkkeisiin liittyvä lainsäädäntö, sen luominen, kehittäminen ja soveltaminen jäsenmaissa työllistävät farmasiaa opiskelleita myös kansainvälisellä tasolla. Myös farmasiaan ja yleisesti lääketieteeseen erikoistuneilla kääntäjillä riittää yllin kyllin töitä myös tulevina vuosina.